La Franc-Maçonnerie PDF

Naar navigatie springen Naar zoeken springen De vrijmetselarij schoot voor het eerst wortel op Belgische bodem in de 18e eeuw. De geschiedenis van de vrijmetselarij op wat la Franc-Maçonnerie PDF Belgische bodem is kan in vier formeel afgelijnde en inhoudelijk samenhangende periodes worden opgedeeld, die samenvallen met de invloed van vier verschillende maçonnieke jurisdicties of grootmachten.


L’ordre maçonnique est un ensemble cohérent, structuré. En son sein, divers groupes œuvrent selon des disciplines qui les différencient mais n’excluent pas pour autant d’excellentes relations entre eux. Les formules communes, les mêmes signes, le même esprit, cimentent une union morale qui dépasse les revendications éventuelles ou la suprématie d’un rite sur un autre. On peut regretter de voir quelques rivalités entre les hommes qui utilisent les mêmes symboles, les mêmes rituels, mais en général cette pluralité est bénéfique puisqu’elle stimule la recherche. Ces quelques discordances peuvent se comparer aux diverses églises chrétiennes qui s’affrontent sur des points de doctrine mais s’accordent toutes sur la divinité du Christ. Le non initié, qui ne peut entrer dans le climat d’une Société très fermée, dite secrète, n’en comprend pas toujours la signification, et malgré livres et conférences, la franc-maçonnerie reste mystérieuse. Nous souhaitons par cet ouvrage répondre à la demande de l’homme angoissé en quête de valeurs fondamentales, face à la montée d’un matérialisme qui n’apporte pas la paix à l’âme. La franc-maçonnerie propose un lieu d’union, un point de rencontre pour des hommes à la recherche d’un même idéal.

De geschiedenis van de vrijmetselarij objectief weergeven is moeilijk, daar er weinig oude bronnen zijn, en vele en belangrijke andere bronnen ontoegankelijk zijn voor niet-vrijmetselaars. Zeker over de eerste beginjaren bestaat veel speculatie. De geschiedenis van de vrijmetselarij in de Zuidelijke Nederlanden is de geschiedenis van de vrijmetselarij in de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. In vele maçonnieke geschiedenissen wordt gesteld dat de oudste vrijmetselaarsloge op Belgische bodem reeds in 1721 in het Henegouwse Bergen werd gesticht onder de naam Parfaite Union Mons. In 1738 verschijnt een Franse vertaling van een vrijmetselaarsgeschrift van de hand van Samuel Pritchard in de Belgische contreien. Dit werd heruitgegeven in 1743 te Gent. Historische bronnen bevestigen dat in het jaar 1743 een eerste loge wordt opgericht in Brussel onder de naam L’Égalité Bruxelles.

De Fransman Joseph Uriot, een toneelacteur, was er lid van. Vanaf 1740 werden er verschillende loges opgericht door buitenlandse militairen of burgers, die in België vertoefden en voornamelijk afkomstig waren uit Engeland en Frankrijk. De personen die tijdens deze periode loges oprichtten hier ten lande deden dit op eigen initiatief en zonder mandaat van een buitenlandse obediëntie. Maar deze organisatorische anarchie kon niet blijven duren, en er werden voorzichtige pogingen ondernomen om tot organisatorische en structurele samenwerking te komen. In 1763 werd te Gent voor het eerst een loge opgericht, Le Candeur Gand, die erkend werd door een obediëntie, in casu de Grootloge van Holland uit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 341 door de Grand Lodge of England. In het prinsbisdom Luik ontstond de eerste vrijmetselaarsloge in 1749 onder de naam La Nymphe Liège.

In 1760 werd de Vrijmetselarij verboden door de toenmalige prins-bisschop. In Bergen stonden sedert 1763 twee loges met elkaar in concurrentie, La Parfaite Union Mons en La Vraie et Parfaite Harmonie Mons. Concurrentie ondervond de Gages bij zijn pogingen van de Fransman Jean de Vignoles, die toentertijd door de Oostenrijkse Nederlanden reisde. Hij was Provincial Grand Master for the Foreign Lodges, die voor rekening van de Grand Lodge of England de ontluikende vrijmetselarij op het vasteland opvolgde.

Ten slotte was de Grand Lodge of Scotland als maçonnieke grootmacht aanwezig in onze contreien, erkend door de Naamse loge La Parfaite Union Namur. Echt succesvol begon de centralisatie van het maçonnieke gezag slechts te worden vanaf het moment dat beide heren besloten samen te werken. De Gages verliet het Franse kamp en sloot zich aan bij het Engelse kamp van de Vignoles. De Luikse loges verkozen in groten getale hun onafhankelijkheid te bewaren, en weigerden zich aan te sluiten bij de Provincial Grand Lodge for the Austrian Netherlands. Enkele loges sloten zich aan bij de Grand Orient de France, die ondertussen de Grande Loge de France was opgevolgd.

Een edict uit 1764 vanwege keizer Frans I Stefan van het Heilige Roomse Rijk werd afgekondigd in een poging de vrijmetselarij in alle onderworpen gebieden te onderdrukken. Toen keizer Jozef II in 1780 aan de macht kwam hervormde hij dramatisch de vrijmetselarij, ook hier ten lande. Vanuit een verlicht rationalisme verbood hij in 1784 alle confrérieën en godvruchtige genootschappen en verving deze door één centrale Confrérie van de universele liefdadigheid. Ook de loges werden slachtoffer van zijn verlicht despotisme en werden in een eerste fase geherstructureerd door de oprichting van een uniforme Grande Loge Provinciale Unie pour les Pays-Bays Autrichiens.

In 1785 telde ze vijftien loges. Jozef II verbood in 1785 tegelijkertijd het lidmaatschap van een loge bij een buitenlandse obediëntie, schafte de hoge gradenvrijmetselarij af en beperkte het aantal vrijmetselaarsloges tot drie loges te Brussel. In 1786 verbood hij alle maçonnieke activiteit. Het moet dan ook niet verbazen dat de heersende mentaliteit in de plaatselijke loges uitgesproken anti-Oostenrijks was en pro-Zuidelijke Nederlanden.

La franc-maçonnerie PDF

L’appellation  musée de France  lui a la franc-maçonnerie PDF décernée par le ministère de la Culture. Il faut attendre une circulaire du 1er mai 1889 pour apprendre que le conseil de l’ordre est chargé d’organiser dans l’hôtel du Grand Orient de France un  musée maçonnique .

Continue reading La franc-maçonnerie PDF